ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน : จำรหัสผ่าน สมัครสมาชิก ลืมรหัสผ่าน?

ประกวดภาพการ์ตูนสัญลักษณ์ "Synnex Mascot Contest 2015"

หมวดกระทู้ :กิจกรรม
      บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบ MASCOT "Mr.synnex" ระดับอุดมศึกษา (ปวส.-ปริญญาตรี) อายุระหว่าง 18-25 ปี "ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท"
วัตถุประสงค์

     • เพื่อสร้าง Mascot ที่เป็นภาพลักษณ์ของ บริษัท  ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆจากทางบริษัทสู่สาธารณะ
     • เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีผลงานเป็นของตนเอง  และเรียนรู้ต้นแบบการ Design ที่ดี
     • เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ความภูมิใจในผลงาน เพราะผลงาน Design จะถูกนำมาเผยแพร่และใช้จริง
     • เพื่อสร้างชื่อเสียงให้นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
     • กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา,สถาบัน และ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


กรอบแนวคิด

     • การออกแบบ  MASCOT  ต้องเป็นมีลักษณะเป็นผู้ชาย ที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเรื่องไอที
     • การออกแบบต้องมีรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจ มีองค์ประกอบจดจำง่ายแก่ผู้พบเห็น
     • การออกแบบ MASCOT ต้องมีโลโก้ TRUSTED BY SYNNEX อยู่ในงานออกแบบ


เงื่อนไขการส่งผลงานและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

     • การออกแบบ MASCOT ให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบเท่านั้น เช่นโปรแกรม Photoshop, Illustrator หรือ 3D เป็นต้น และส่งเป็นไฟล์นามสกุลใดนามสกุลหนึ่ง ดังนี้ jpg, psd, ai หรือ pdf (กำหนดขนาดงานอย่างน้อย A3 ขึ้นไป ความละเอียดต้องไม่น้อยกว่า 300 dpi)
     • การออกแบบ MASCOT 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็นไม่น้อยกว่า จำนวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านหน้า ด้านข้างหรือด้านหลัง
     • ระบุชื่อ-นามสกุล, อายุ, สถาบันการศึกษา, เบอร์โทรศัพท์, E-mail ลงบนผลงาน  ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเรียนอยู่ใน ระดับอุดมศึกษา (ปวส.-ปริญญาตรี) อายุระหว่าง 18-25 ปี
     • ผู้ส่งผลงานจะต้องอธิบายแนวคิดในการออกแบบให้ชัดเจน
     • บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากผู้เข้าร่วมประกวดเท่านั้น ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องออกแบบสร้างสรรค์ด้วยตัวเองโดยไม่มีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น และดัดแปลงรูปภาพตัวละครหรือ MASCOT ที่มีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว หากมีการตรวจพบภายหลังหรือมีผู้ทักท้วงว่ามีการลอกเลียนแบบจากที่อื่น ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงอาจถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา

     (ถ้ามี) และบริษัทฯ ขอตัดสิทธิ์การประกวดและตัดสิทธิ์ในการรับเงินรางวัล และทางบริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
     • ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ทีม (ไม่เกิน 3 ท่าน) มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับเงินรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัล
     • ผู้เข้าร่วมประกวดที่ผ่านเข้ารอบ ต้องมารายงานตัวพร้อมเข้ามา Workshop ในวันที่ 11 กันยายน 2558 และ มารายงานตัวเพื่อนำเสนอรอบสุดท้าย พร้อมฟังตัดสินในวันที่ 25 กันยายน 2558  ที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
     • ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะถูกนำมาจัดแสดงโชว์ เพื่อการประชาสัมพันธ์
     • ผู้เข้าร่วมประกวดยอมรับ / ยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่บริษัทฯกำหนดทุกประการ
     • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชนิด ผู้เข้าร่วมประกวดยินยอมมอบลิขสิทธิ์เกี่ยวกับ MASCOT ทั้งหมด ให้แก่ทาง  บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)โดยจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ในภายหลัง

     • การดำเนินการและการตัดสินขอสงวนสิทธิให้อยู่ในดุลยพินิจจากคณะกรรมการและการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเกณฑ์การตัดสินพิจารณา

      · แนวคิดการออกแบบ
      · ความคิดสร้างสรรค์
      · การสื่อความหมายเหมาะสม
      · สามารถใช้งานได้จริงรางวัลชนะเลิศ

     • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
     • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
     • รางวัล Popular vote จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
     • ผู้ได้รับรางวัลจะถูกนำผลงานไปใช้จริงตามระยะเวลาที่เหมาะสม  ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร


เงื่อนไขการรับรางวัล

     • ผู้ได้รับรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด
     • ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชนิดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของทาง บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบ และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม ผลงานที่เข้าประกวด หากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของผลงานที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกา ทางผู้จัดโครงการประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน


คณะกรรมการตัดสิน ประกอบไปด้วย

     • ผู้บริหารจาก บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
     • ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการออกแบบ
     • บคคลอื่นๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ

การส่งผลงาน

     • เปิดรับผลงานตั้งแต่ 15 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม 2558 
     • ส่งผลงานด้วยตนเอง ที่ E-mail : mascot_contest@synnex.co.th    หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 วงเล็บบนซองว่า (ประกวด MASCOT )
     • ดูรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ www.synnex.co.th และ Facebook/synnexthailand
     • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.โทร.  02-533-8888 ต่อ 7516 มือถือ 090-9805153หมายเหตุ :

    1. วันเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
    2. กรณีไม่มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์การรับรางวัลในรางวัลหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ทางคณะกรรมการจะนำเงินรางวัลส่งคืนทางบริษัทฯ

ดาว์นโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม


ขอบคุณแหล่งที่มา 
www.synnex.co.th

โพสโดย : แอดมิน
วันที่โพส : 03 สิงหาคม 2558
Email : BenNisitZone@nisit-zone.com

แสดงความคิดเห็นของคุณ

1
ชื่อผู้ตอบ: *
อีเมล์ : *
กรุณาใส่รหัสตามรูปที่เห็น *

ความคิดเห็นทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ - 1 -

เหลือเวลาอีก 25 วันแล้ว